English

 

Naše Služby

 

Služba Tvorba business strategie

Pro oblast tvorby business strategií nabízíme bohaté profesionální zkušenosti našeho týmu získané v národních i nadnárodních společnostech operujících v mnoha průmyslových odvětvích.
Analýza stávajícího Business modelu
Identifikace Business potřeb
Stanovení strategických cílů
Definice Business modelu
Detailní návrh Business modelu včetně taktik
Asistence při zavádění Business strategie a následné vyhodnocení

Služba Tvorba business strategie spočívá především v přípravné a zaváděcí fázi, samotná realizace pak je na straně zákazníka s podporou našeho Project managera; zároveň také po celou dobu naši vedoucí projektu zůstávají k dispozici pro účely diskuze, ověřování, zpětné vazby a možné revize Business strategie.

Služba Change management

Změna je všude okolo nás. Pro mnohé znamená příležitost, progres, inovaci a růst. Na druhé straně může být také vnímána jako nestabilita, hrozba a dezorientace.

Velmi často přichází potřeba změny v organizaci v momentě, kdy dojde k zavedení nového informačního systému. V průběhu naší existence jsme se s potřebou změny i v oblasti organizace společnosti setkali mnohokrát, a to nejen z pohledu změny v oblasti informačních technologií, ale i změny kulturní uvnitř společnosti, kterou s sebou nese zavádění nových postupů, technologií, procesů nebo pravidel.

Díky konceptu služby Change management pomáháme všem našim zákazníků, kteří se do změny dostali nebo tam (nutně) směřují. Vnášíme strukturovaný přístup k přeměně jednotlivců, týmů, celé organizací či celého odběratelsko-dodavatelského řetězce, tedy všem, kteří se potřebují posunout od stavu současného do stavu požadovaného a očekávaného.

Model, se kterým pracujeme, se opírá o tyto fáze:
Identifikace potenciální změny
Analýza požadavku změny, determinace nákladů a přínosů
Plánování změny včetně vypracování analýzy dopadu změny
Implementace změny (zahrnuje testovací fázi)
Vyhodnocení a ověření změny

Služba Řízení Business projektů

Služba Vedení Business projektu je založena na nezávislosti této služby, a přináší tak zákazníkovi relevantní podklady pro posouzení a nalezení optimálního řešení. Naše služby v oblasti Řízení Business projektů jsou postaveny na rozvinuté schopnosti komunikace a rozsáhlých zkušenostech s vedením týmů lidí nejen po liniové úrovni, sledování a vyhodnocování jejich výkonnosti a to nejen po stránce pracovní ale také po stránce osobního růstu a přínosů a to v různých průmyslových odvětvích.

Přidanou hodnotou našich služeb Řízení Business projektu je především kvalifikované dočasné rozšíření řídících kapacit našich zákazníků za účelem dosažení cílů a očekávání projektu v jejich prospěch, a to především z pohledu nezávislosti na používaných řešeních.

Prvním krokem ve spolupráci je vždy uzavření Dohody o zachování důvěrných informací, kterou garantujeme našim zákazníkům naprostou diskrétnost ohledně sdělených dat a strategických firemních informací.
Vzory Dohody o zachování důvěrných informací Vám zašleme na vyžádání.
Druhým krokem pak je uzavření Mandátní smlouvy, ve které jsou naše služby na konkrétním projektu přesně obsahově, rozsahově a časově definovány.
Vzory Mandátní smluv Vám zašleme na vyžádání.

Služba Vedení Business projektu zahrnuje tyto kroky:
Vytvoření plánu řízení projektu (strukturované pojmenování očekávání a cílů, definice zdrojů, definice řídících procedur, určení hlavních výstupů a návrh rámcového harmonogramu)
Realizace řízení projektu (detailní rozpracování, řízení realizace zadání)
Uvedení Business projektu do života společnosti a jeho následné vyhodnocení ve vztahu k očekávání a přínosům

Využitím služby Vedení Business projektu si tak Vaše společnost zajistí:
Pravidelné operativní plánování aktivit a kapacit
Pravidelné vyhodnocování výstupů projektu
Pravidelné řídící schůzky nad projektem, vytváření status reportu
Dočasné rozšíření řídící kapacity – liniové vedení projektových týmů a jejich motivace
Pravidelná analýza a vyhodnocování rizik
Základní ad hoc vyhodnocení projektu a jeho prezentace
Detailní vyhodnocení přínosů projektu podle zvolených metrik a jeho prezentace

Služba Tvorba marketingové strategie

V rostoucím konkurenčním prostředí, v době zásadních tržních změn a zvratů, a v době vyspělých informačních a komunikačních technologií je stále složitější zajistit a udržet růst společnosti. Aby společnost mohla být úspěšná, dnes již nepostačuje mít pouhou produktovou marketingovou strategii.

Další generací marketingu je marketing holistický (doslova celostní), který propaguje výrobky a značky společnosti nejen externě, ale i interně, a který navíc prezentuje celou společnost konzistentně jako „značku“ směrem ke všem cílovým skupinám.

Tvorba marketingové strategie spočívá v těchto krocích:
Definice poslání a vize společnosti
SWOT analýza
Analýza stakeholderů a definice cílových skupin
Analýza konkurence
Tvorba / Revize Corporate Identity
Navržení marketingové strategie formou akčního plánu, který zahrnuje produktovou strategii, obchodní strategii, cenovou strategii a komunikační strategii

Služba Poradenství H.R.

V souvislosti se službou Change management a se službou Řízení Business projektů nabízíme našim zákazníkům poradenství v oblasti nejcitlivější – v oblasti lidských zdrojů.

Naše služba Poradenství H.R. zahrnuje:
Audit firemních procesů z hlediska personálního obsazení
Navržení optimální struktury
Přesné vymezení zodpovědností a kompetencí jednotlivých pozic až na úroveň popisu těchto pozic
Pravidla pro interní komunikaci
Motivace jednotlivců i týmů
Identifikace potřeb pro další rozvoj zaměstnanců
Coaching

Access makes the difference...

Home

  © 2005 Access International s.r.o. All rights reserved.